Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

ARMED STORE s.r.o.

se sídlem Praha 5 - Motol, Plzeňská 103/215a, PSČ 15000

identifikační číslo: 281 08 523

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160200 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.armed.eu a www.armed.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ARMED STORE s.r.o., se sídlem Praha 5 - Motol, Plzeňská 103/215a, PSČ 15000, identifikační číslo: 281 08 523, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160200 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.armed.eu a www.armed.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a po dobu trvání kupní smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, například v případě zboží v kategorii Palné zbraně a střelivo.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
  4. Prodávající nabízí možnost zakoupení dárkového poukazu v elektronické podobě. Dárkový poukaz prodávajícího spočívá v unikátním kódu zasílaném na elektronickou adresu kupujícího, přičemž dárkový poukaz není platebním prostředkem ani cenným papírem. Dárkový poukaz je možné využít po dobu jednoho (1) roku od jeho vydání, pokud nedojde k prodloužení doby trvání poukazu prodávajícím. Prodávající považuje za oprávněného majitele dárkového poukazu tu osobu, která při uplatnění dárkového poukazu zadá unikátní kód takového dárkového poukazu.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí této zprávy budou také tyto obchodní podmínky ve formátu .pdf.
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). O tomto neuzavření a jeho důvodech prodávající vždy kupujícího, který je spotřebitelem, vyrozumí.
  11. V případě, že zboží, o jehož nákup má kupující zájem, je zboží z kategorie Palné zbraně a střelivo, neuplatní se postup tohoto článku v odstavcích 1 – 10, ale postup dle odstavců 11 a následujících. Zboží v uvedené kategorii je zbožím, na jehož užívání jsou kladeny speciální nároky a jehož užívání vyžaduje zvláštní povolení, konkrétně zbrojní průkaz. S prodejem tohoto zboží je tedy spojena nutnost odborného proškolení kupujícího, osobní vyzkoušení zboží ze strany kupujícího, ověření totožnosti  kupujícího a kontrola platnosti zbrojního průkazu a následně provedení administrativních kroků spojených s koupí tohoto zboží. Kupní smlouvu tedy nelze uzavřít bez osobní přítomnosti kupujícího.
  12. V případě zboží v kategorii Palné zbraně a střelivo lze provést pouze rezervaci tohoto zboží na vybrané prodejně prodávajícího, na základě které prodávající zajistí dostupnost zboží na prodejně ve zvoleném termínu a zajistí přítomnost odborně proškoleného personálu. Rezervaci kupující provede označením zboží, vyplněním svých údajů a výběrem prodejny prodávajícího, na které má být zboží k dispozici. Rezervaci provede kliknutím na tlačítko „Rezervovat na prodejně“. Prodávající neprodleně po obdržení rezervace tuto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Součástí této zprávy budou také tyto obchodní podmínky ve formátu .pdf. V potvrzení prodávající také uvede předpokládanou dobu dostupnosti zboží na prodejně. Poté, co bude zboží na prodejně dostupné, oznámí prodávající kupujícímu dostupnost samostatným e-mailem.
  13. Kupní smlouva na zboží v kategorii Palné zbraně a střelivo bude mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena fyzicky, na prodejně prodávajícího, a to poté, co si kupující zboží řádně prohlédne, vyzkouší, bude ohledně jeho používání proškolen a bude provedena jeho identifikace a kontrola platnosti zbrojního průkazu. Tato smlouva tedy není uzavírána s použitím komunikačních prostředků na dálku a webové rozhraní obchodu lze použít pouze pro zajištění fyzické přítomnosti zboží na vybrané prodejně.
  14. V případě, že bude mít kupující zájem o objednávku zboží mimo kategorii Palné zbraně a střelivo a zároveň o rezervaci zboží v kategorii Palné zbraně a střelivo, lze oba druhy zboží zahrnout v rámci webového rozhraní obchodu do společného procesu objednávání. V takovém případě dojde k uzavření kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku pouze ohledně zboží mimo kategorii Palné zbraně a střelivo, v případě zboží v kategorii Palné zbraně a střelivo opět dochází pouze k rezervaci zboží na prodejně. O tomto je kupující řádně informován v rámci webového rozhraní obchodu, přičemž v tomto případě lze i u zboží mimo kategorii Palné zbraně a střelivo zvolit pouze osobní odběr na prodejně a platbu tohoto zboží na prodejně.
  15. V případě vybraného zboží je kupujícímu umožněno zvolit si v rámci objednávky dárek, který obdrží společně se zbožím, a to zdarma. Pokud má kupující o dárek zájem, je však vždy třeba, aby tento aktivně zvolil zaškrtnutím příslušného pole a dárek bude do objednávky přidán.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu, a to I při využití dárkového poukazu (čl. 3.4), následujícími způsoby:
    1. v hotovosti v kterékoliv provozovně prodávajícího;
    2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
    3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101147887/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
    4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby, přičemž   takovém případě se podmínky platby řídí i podmínkami provozovatele platebního systému;
    5. bezhotovostně platební kartou.
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. V případě využití dárkového poukazu (čl. 3.4) kupujícím se hodnota dárkového poukazu odečte od částky nákupu zobrazované „v košíku“ (tedy od částky tvořené kupní cenou zboží, náklady na dopravu či dalšími položkami). Při každém placení je možné využít vždy pouze jeden dárkový poukaz. Dárkový poukaz je možné využít pouze při placení jednoho nákupu–- při placení částky na základě jedné kupní smlouvy (objednávky)–- a není tedy možné dárkový poukaz rozdělit za účelem jeho využití při placení více nákupů, tedy k placení částek na základě více kupních smluv (objednávek). V případě uplatnění dárkového poukazu se použije celá jeho hodnota, a to i v případě, že při daném nákupu nedosáhne částka nákupu celé hodnoty dárkového poukazu.
  7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží   krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný na internetových stránkách prodávajícího na stránce“"Vrácení zboží a reklamace" na adrese https://www.armed.cz/vraceni-zbozi-a-reklamace. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@armed.cz nebo jiným prokazatelným způsobem.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu případně musí být prodávajícímu prokázáno, že zboží bylo této lhůtě odesláno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné,   původním obalu.   případě porušení povinností uvedených   předchozí větě kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo   důsledku nakládání   tímto zbožím jinak, než je nutné   ním nakládat pro to, aby se kupující seznámil   povahou, vlastnostmi a funkčností zboží
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek za situace, kdy společně se zbožím obdržel dárek dle čl. 3.15. obchodních podmínek, týká se odstoupení také darovací smlouvy, na jejímž základě byl dárek poskytnut. V takovém případě má tedy kupující povinnost společně se zbožím vrátit i tento dárek. V případě, že kupující dárek nevrátí, je prodávající oprávněn snížit kupní cenu, kterou kupujícímu vrátí dle čl. 5.4. obchodních podmínek o cenu zboží poskytnutého jako dárek, za kterou je prodávajícím ke dni odstoupení prodáváno na webovém rozhraní obchodu.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Pokud kupující objedná zboží, u kterého je uvedena doba dodání delší, než 30 dní, zasláním objednávky kupující s touto delší dobou dodání souhlasí. V případě, že by byla doba dodání delší, než 30 dnů, a tato nebyla u daného zboží uvedena, bude prodávající informovat kupujícího o delší době dodání, a kupující toto prodloužení musí odsouhlasit. V takovém případě prodloužení doby dodání má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo na odstoupení však zaniká, pokud nový termín kupující odsouhlasí.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1922, § 1924, § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
    2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí,
    3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu užití (pokud je potřeba),
    4. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 
    5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
    6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
    7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy (pokud bylo poskytnuto, přičemž to není povinností prodávajícího).
      • Body 4–- 7 se neužijí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy upozornil, že některá vlastnost zboží se liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
  5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího uplatnění vady. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a   potvrzení dále uvede kontaktní údaje, na které kupujícího vyrozumí o výsledku reklamace. Prodávající je povinen kupujícímu po vyřízení reklamace vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. Aby mohl prodávající reklamaci některých případech řádně vyřídit, je třeba, aby kupující prodávajícímu zaslal zboží.   případě, že nebude zboží prodávajícímu doručeno, nemůže být reklamace vyřízena a o dobu prodlení kupujícího se prodlužuje doba, ve které musí prodávající reklamaci vyřídit. Pokud   důsledku nedoručení zboží nemůže prodávající zboží přezkoumat, může to být též důvodem neuznání tvrzené vady, a tedy i reklamace.
  7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese ARMED STORE s.r.o., Kolbenova 882/5A, 190 00, Praha 9, telefonicky na čísle +420212812160 či elektronickou poštou na adrese info@armed.cz, případně na jiné provozovně prodávajícího. Prodávající rozhodne o reklamaci uplatněné kupujícím bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace a v této lhůtě kupujícího o vyřízení reklamace vyrozumí. Lhůta může být po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu.
  8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  9. Má-li zboží vadu, tedy v případě, kdy neodpovídá článku 7.2. obchodních podmínek, má kupující následující práva:
    1. na dodání nového zboží bez vady;
    2. na odstranění vady opravou zboží;
      • přičemž si může kupující vybrat takový způsob, který je v daném případě přiměřený. Kupující nemá právo žádat ten způsob vyřešení vady, který je nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. V případě takové volby má prodávající právo odmítnout vadu odstranit, případně zvolit druhý ze způsobů řešení vady.
  10. V případě, že:
    1. prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní v přiměřené době po vytknutí vady;
    2. se vada objeví opakovaně;
    3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy;
    4. prodávající prohlásí, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
    • má kupující následující práva:
    1. právo na přiměřenou slevu z ceny zboží;
    2. právo na odstoupení od kupní smlouvy.
  11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:
    1. došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
    2. bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;
    3. nebyla-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu způsobena jednáním anebo opomenutím kupujícího,
    4. došlo-li ze strany kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností kupujícího vrátit tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě mu nebude vrácena část ceny odpovídající jeho prospěchu z užití části zboží.
  12. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@armed.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy (včetně realizace platby kupní ceny), pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na adrese https://www.armed.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na adrese https://www.armed.cz/ochrana-osobnich-udaju/
  2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím cookies lišty dostupné na webové stránce.

11. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9, adresa elektronické pošty info@armed.cz, telefon +420212812160 .