Jazyk:
Země doručení:
Česká republika (CZK)
Menu

Vnitřní oznamovací systém pro oznamování možného protiprávního jednání

Oznamovatel (též whistleblower) je osoba, která se dozvěděla o protiprávním jednání v souvislosti se svou prací a tuto skutečnost oznámila. Může se jednat o zaměstnance, ale i např. stážistu nebo dodavatele. Není přitom důležité, zda oznamovatel výše zmíněnou práci v okamžiku podání oznámení stále vykonává, či ji vykonával v minulosti nebo se o danou práci pouze ucházel a v rámci tohoto procesu se o protiprávním jednání dozvěděl. 

Informace před podáním oznámení

Příslušnou osobou pro příjem oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je Mgr. Veronika Beránková ( e-mail: oznameni.armed@gmail.com, tel. + 420 773 623 474).

O přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn do 7 dnů od přijetí oznámení. Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnost a o výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech lze tuto lhůtu 2x prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Příslušná osoba nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě, s výjimkou předávání informací příslušnému orgánu veřejné moci podle jiných právních předpisů. O takovémto postupu je oznamovatel vždy předem informován.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Doplnění oznámení o věrohodné či ověřitelné informace nebo doklady o ohlašovaném protiprávním jednání mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.

V oznámení je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození a e-mail nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Na anonymní oznámení nebude brán zřetel.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Formulář pro oznámení možného protiprávního jednání

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.